Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„ИГРАЙ ЗА 500 000 НАГРАДИ“


Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната консуматорска промоция – “Играй за 500 000 награди”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, София, Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.tuborg.bg/promo . Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.tuborg.bg/promo

2. Промоционалната игра се провежда в периода от 01.02.2018г. до 30.06.2018г. на територията на Република България.

3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18г. и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство), с изключение на служителите на Карлсберг България АД, „Диджитал Ай Ди“ АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

6. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Туборг, в съответните опаковки:

Туборг, оборотна бутилка 500 мл.;наричана по-долу участваща опаковка.

Участващата опаковка ще бъде идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „Играй за 500 000 награди“), а печелившите ще имат символ на бутилка под капачката, ако наградата е бира Туборг 500мл. или промоционален код за участие в томбола за 2000 бр. награди, описани в точка 7 от Общите условия на играта.

7. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

- Бира Туборг в оборотна стъклена бутилка от 500 мл. – 500 000 бр.

- Безжични слушалки – 1000 бр.

- Безжични тонколонки – 1000 бр.

8. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди - бира „Туборг“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 30.06.2018г.

9. За награди Безжична тонколонка или Безжични слушалки, печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване в срок до 5 дни след спечелване. Наградите, които не са потвърдени в определения срок, няма да бъдат предоставени на печелившите.

10. Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т 6. , ако има символ на бутилка под капачката или промо-код и се направи регистрирането на уникалния седем символен код от вътрешната й страна.

11. За да участват в промоционалната игра за наградите безжични слушалки или безжичнa тонколонкa, участниците трябва да регистрират на адрес www.tuborg.bg/promo уникалния код от вътрешната страна на капачката от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

12. При регистрация на промоционален код участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора дали печели една от наградите: Безжични слушалки или Безжична тонколонка.

13. Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кодове в периода на промоцията.

14. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

- 1000 бр. Безжични слушалки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бъде уведомявам дали печели награда.

- 1000 бр. Безжични тонклонки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда.
- Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите - бира - ще бъде публикувана на www.tuborg.bg/promo . Картата с търговски обекти може да бъде променяна в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborg.bg/promo . Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект.

Печелившият символ „бутилка“, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният:15. Участниците, спечелили безжични слушалки или безжичнa тонколонкa, ще получат съобщение на екрана с информация за начинa, по който могат да се свържат с Организатора, за да потвърдят спечелването на наградата си. Печелившите участници следва да се обадят в срок от 5 дни на посочения телефонен номер, за да предоставят адрес за доставка на наградата си.

16. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

17. Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.tuborg.bg/promo, всеки ден в периода по т. 2.

18. За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес чрез регистрираният от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

19. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение, на адреса за доставка.

20. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422962 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителниетo по т. 15. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалната капачка. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи наградата.

21. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

22. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и печеливш код от капачка пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

23. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера регистрирания от него промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че капачката е повредена, дефектна или промоционалният код не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

24. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели максимален брой награди както следва: 2 (два) бр. Безжични слушалки, 1 (един) бр. Безжична тонколонка, както и неограничен брой бутилки бира Туборг 500 мл. Участникът ще бъде уведомен при достигането на максималния брой спечелени награди.

25. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

26. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра. Организаторът e предприел всички необходими и озволени от закона действия по уведомяване и ангажиране на търговските обекти – наградни центрове в промоцията и не носи отговорност, ако техен служител, без основание, откаже да предостави наградата бутилка бира „Туборг“ на спечелил участник.

27. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални капачки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.

28. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

29. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.tuborg.bg/promo

30. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.tuborg.bg/promo

31. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.tuborg.bg/promo, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че промоционалната игра бъде прекратена „Карлсберг България“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

32. С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай, че спечелят награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна за това. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или упълномощени от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й.

33. При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

34. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон, пощенски код и e-mail. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта и неговите подизпълнители.

35. С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.tuborg.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

36. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

37. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

38. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;

• дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.tuborg.bg/promo

39. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.