Националната консуматорска промоция на Tuborg приключи на 30.06.2019г. Благодарим Ви за проявения интерес.


Поздрави,

Екипът на Tuborg

TUBORG

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„ИГРАЙ ЗА 550 000 НАГРАДИ“


Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната консуматорска промоция – “Играй за 550 000 награди”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.tuborg.bg/promo. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.tuborg.bg/promo

2. Промоционалната игра е с продължителност от 150 дни в периода от 01.02.2019г. до 30.06.2019г. и се организира и провежда на територията на Република България.

3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18г. и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство), с изключение на служителите на Карлсберг България АД, „Диджитал Ай Ди“ АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

6. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Туборг, в съответната опаковка:

Туборг, оборотна бутилка 500 мл.;

наричана по-долу участваща опаковка.

Участващата опаковка ще бъде идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „Грабни една от 550 000 награди“), а печелившите ще имат символ на кен с надпис „честито“ под капачката, ако наградата е кен Туборг 500мл., или промоционален код за участие в томбола за 2050 бр. награди описани в точка 7 от Общите условия на играта.

7. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

- Бира Туборг в кен от 500 мл. – 550 000 бр.

- Безжични слушалки – 2000 бр.

- Билет за концерта на Лени Кравиц в София на 04.05.2019г. – 50бр.

8. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията, промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди - кен „Туборг“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 30.06.2019г.

9.1 За награди Безжични слушалки печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване в срок до 5 дни след спечелване. Наградите, които не са потвърдени в определения срок няма да бъдат предоставени на печелившите.

9.2 За награда Билет за концерта на Лени Кравиц печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване до 24 часа след след спечелване. Наградите, които не са потвърдени в определения срок няма да бъдат предоставени на печелившите. За избягване на всякакво съмнение, концертът на Лени Кравиц ще се състои на 04.05.2019г., поради което бутилки с код, закупени след 02.05.2019г. няма да участват в играта за спечелването на награда Билет за концерта на Лени Кравиц.

10. Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т 6. и, ако под капачката има символ кен с надпис „честито“ или промо-код, и регистрирането на уникалния седем символен код от вътрешната й страна.

11. За да участват в промоционалната игра за наградите безжични слушалки или билет за концерта на Лени Кравиц, участниците трябва да посетят интернет адрес www.tuborg.bg/promo и

- да въведат уникалния код от вътрешната страна на капачката от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.

- да въведат без интервали мобилния си номер по един от трите начина. Пример: 359888yyyxxx, 0888yyyxxx или 888yyyxxx

- да потвърдят, че са запознати и съгласни с правилата на играта

- да пазят капачката с промоционалния код

- след преминаване на по-горните стъпки да натиснат бутон "РЕГИСТРИРАЙ"

12. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез SMS на предоставения от него телефонен номер при регистрация и чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора, ако печели една от наградите: Безжични слушалки или Билет за концерта на Лени Кравиц.

13. Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кодове в периода на промоцията.

14. Общият брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

- 2000 бр. Безжични слушалки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.

- 50 бр. Билета за концерта на Лени Кравиц ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода от 01.02.2019 до 02.05.2019г. от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда. 
- Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите - бира ще бъде публикувана на www.tuborg.bg/promo. Картата с търговски обекти може да бъде променяна в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborg.bg/promo. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект.

Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният:


...

15. Участниците, спечелили безжични слушалки или билет за концерта на Лени Кравиц, ще получат съобщение на екрана и SMS на предоставения от тях телефонен номер с информация за начинa, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си. Печелившите участници следва да се обадят в посочените в точки 9.1 и 9.2 срокове на телефонен номер 0888422962 (според тарифния план на абоната), за да предоставят адрес за доставка на наградата си. Независимо от горепосоченото, при спечелена награда билет за концерта на Лени Кравиц крайният срок за потвърждение на получена награда е 02.05.2019г.

16. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

17. Печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.tuborg.bg/promo, всеки ден в периода по т. 2.

18. За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения интернет адрес чрез регистрирания от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

19. Наградите безжични слушалки от промоционалната игра ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка. Наградите билет за концерт на Лени Кравиц ще бъдат доставени безплатно с куриер в рамките на 60 работни дни, но не по-късно от 03.05.2019г.

20. Участникът спечелил безжични слушалки или билет за концерта на Лени Кравиц следва да се обади на телефон 0888422962 (според тарифния план на абоната) в посочените в точки 9.1 и 9.2 срокове и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалната капачка. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи наградата.

21. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

22. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител и печеливш код от капачка. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

23. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера регистрирания от него промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че капачката е повредена, дефектна, или промоционалният код не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

24. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели максимален брой награди както следва: 1 (един) бр. Безжични слушалки, 1 (един) бр. Билет за концерта на Лени Кравиц, както и неограничен брой кенове бира Туборг 500 мл. Участникът ще бъде уведомен при достигането на максималния брой спечелени награди.

25. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

26. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра. Организаторът e предприел всички необходими и позволени от закона действия по уведомяване и ангажиране на търговските обекти в промоцията и не носи отговорност, ако техен служител, без основание, откаже да предостави наградата кен бира „Туборг“ на спечелил участник.

27. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални капачки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.

28. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

29. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.tuborg.bg/promo

30. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.tuborg.bg/promo

31. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.tuborg.bg/promo, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че промоционалната игра бъде прекратена „Карлсберг България“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

33. При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

34. Всички разходи свързани с участието на участника в играта, включително разходите, свързани с приемане или употреба на наградата, регистрация и застраховка на наградата, са за сметка на спечелилите участници.

35. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена, адрес, телефон, пощенски код и e-mail. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.tuborg.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

36. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване.

37. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, по време на промоцията и 6 месеца след приключването и. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта и неговите подизпълнители.

38. Спечелилите безжични слушалки или билет за концерт на Лени Кравиц участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на куриерската фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол.

39. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

40. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

• изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

41. Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване за насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

42. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:

• куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;

• дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.tuborg.bg/promo

41. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

42. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

43. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/

44. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.tuborg.bg

Повече информация може да бъде получена на тел. 0800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.